logoden.jpg (11971 bytes)

 

hqbia018_small.jpg (18421 bytes)
   Mai em về,
      ra thăm bờ sông lũ
   Vốc dùm anh
       một nắm đất quê hương
       ...
hoađ