Anh nếu biết - Đạo tâm nhạc khúc
Nhạc Nguyễn Tuấn


CD Cover

Anh nếu biết, thơ Thích Thanh Từ - Tấn Đạt
Sám hối, thơ Thích nữ Chân Thiền - Hoàng Kim
Con đường tu Phật, thơ Tuệ Kiên - Mai Hậu & Tấn Đạt
Dừng lại, thơ Mật Nghiêm - Quang Minh
Bờ giác ngộ, thơ Lê Mỹ Như Ý - Mai Hậu
Dấu chân thầy, thơ Tuệ Kiên - Quang Minh
Có, Không đời vẫn thế, thơ Tuỳ Anh - Bảo Yến
Chùa làng tôi, thơ Tuệ Kiên - Khắc Dũng
Đuốc tuệ soi đường, thơ Hải Đà - Hạnh Nguyên
Ngày sinh nhật mẹ, thơ Tuệ Kiên - Mỹ Dung
Trầm tư,  thơ Tuệ Kiên - Khắc Dũng
Tiếng chuông chuà, thơ Tuệ Kiên - Mỹ Dung
Vị sư già, thơ Tuệ Kiên - Bảo Yến
Thiền, thơ Vô Không - Tấn Đạt
Như dòng sông, thơ Tuệ Kiên - Mai Hậu

Nhóm phật tử Đạo Tâm,
Arlington, TX 76010
(817)794-0633
e-mail: tiengtubi@hotmail.com