Mưa Nửa Đêm
Bạck Kim
và những tình khúc của
Tr
úc Phương

Kim Cương Musics thực hiện

Mời nghe:
Chín Dòng Sông Hò Hẹn
Mắt Em Buồn
Nửa Đêm Ngoài Phố